Kormányrendelet a közutak közlekedésbiztonsági kezeléséről

A 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló, 2008. november 19-i 2008/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja – hívta fel a figyelmet a Jogi Fórum.

A kormányrendelet a gyorsforgalmi közúthálózat és az országos főúthálózat elemeire, a 10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnagyságnál (azaz egy útkeresztmetszeten időegység alatt mindkét irányban áthaladó járművek számánál) nagyobb forgalmú közutakra vonatkozóan határozza meg a közúti biztonsági hatásvizsgálat és auditálás, a közlekedésbiztonsági rangsorolás és felülvizsgálat szabályait.

A közúti biztonsági hatásvizsgálat

A közúti biztonsági hatásvizsgálat annak a stratégiai összehasonlító elemzése, hogy az új út építése vagy a meglévő hálózat jelentős mértékű módosítása milyen hatással van a közúthálózat közlekedésbiztonságára. Feltárja, hogy milyen közlekedésbiztonsági megfontolások járultak hozzá a legkedvezőbb megoldás kiválasztásához és biztosítja a szükséges közlekedésbiztonsági információkat a különböző vizsgált változatok költség-haszon elemzéséhez.

Az építtető a gyorsforgalmi közúthálózat elemeire minden esetben, az országos főúthálózat elemeire, valamint a 10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnagyságnál nagyobb forgalmú közutakra 1 km-nél hosszabb útépítés vagy fejlesztés esetében köteles közúti biztonsági hatásvizsgálatot készíttetni.

A közúti biztonsági audit

A közúti biztonsági audit a közúti infrastrukturális projekt engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint a megvalósult létesítménynek átadás előtti és az üzemeltetés korai szakaszán végzett független, részletes és módszeres műszaki biztonsági ellenőrzése.

Az építtető
  • a gyorsforgalmi közúthálózat esetében az engedélyezési terv és a kiviteli terv készítése során, a közforgalom számára történő megnyitás előtt, valamint az üzemeltetés korai szakaszában,
  • az országos főúthálózat elemeire, valamint a 10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnagyságnál nagyobb forgalmú közutakra az engedélyezési terv készítése során köteles közúti biztonsági auditot készíttetni.

A közúti biztonsági auditor vizsgálati jelentésében meghatározza a közlekedésbiztonság szempontjából kritikus elemeket, és ezekre vonatkozóan megfelelő ajánlásokat fogalmaz meg. Amennyiben a közúti biztonsági auditor vizsgálati jelentése nem biztonságos elemeket állapít meg és az építtető nem javítja azokat az adott tervezési vagy építési szakasz végéig, az építtető köteles a döntését indokolni.

A közúti biztonsági auditor vizsgálati jelentését a projekt megvalósítása alatt a tervezés során a tervhez, az építés során a jogszabályban meghatározott műszaki ellenőri nyilatkozathoz kell csatolni. Az üzemeltetett úthálózati elemek közlekedésbiztonsági rangsorolása és közlekedésbiztonsági intézkedések. A közúthálózati elemek közlekedésbiztonsági rangsorolása a meglévő közúthálózat részeinek a biztonsági fejlesztési lehetőségek és a balesetek költségeinek megtakarításai szerinti azonosítására, elemzésére és besorolására szolgáló módszer.

A közút kezelője legalább évente egyszer gondoskodik – meghatározott szempontok figyelembevételével történő – felülvizsgálat elvégzéséről, a magas baleseti kockázatú helyszínek és a közúthálózat közlekedésbiztonsági rangsorolásáról. Országos és helyi közutak esetében a tulajdonos, valamint koncessziós üzemeltetés esetében a koncesszor köteles biztosítani, hogy a közlekedés biztonságát javító beavatkozások az érintett útszakaszokon megvalósuljanak. A közút kezelője tájékoztatja az úthasználókat a magas baleseti kockázatú helyszínekről: jelzőtáblával, útburkolati jellel felhívja az úthasználók figyelmét erre, továbbá a honlapján közzé teszi ezek km-szelvénnyel, településnévvel, utcanévvel és házszámmal, helyrajzi számmal és geodéziai világrendszer (WGS 84 rendszer) szerinti koordinátákkal azonosított helyét.

A közúti biztonsági felülvizsgálat

A közút kezelője a biztonsági jellemzők megállapítása és a baleset-megelőzés érdekében köteles elvégezni a közutakra vonatkozó biztonsági felülvizsgálatokat a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti forgalmi rend-felülvizsgálattal egyidejűleg.

A közúti biztonsági felülvizsgálat – azaz a közút közlekedésbiztonsági szempontból meghatározó paramétereinek rendszeres időközönként történő felülvizsgálata a beavatkozást igénylő jellemzők és hiányosságok feltárása érdekében – magában foglalja az adott helyszínen a vizsgálat időpontjában meglevő építési és forgalomtechnikai beavatkozásoknak a forgalom biztonságára gyakorolt tényleges hatásának felmérését.

A közúti biztonsági auditorok képzése és nyilvántartása

Közúti biztonsági auditor tevékenységet az a személy végezhet, aki

  • megfelel a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott feltételeknek, valamint
  • rendelkezik a 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott közúti biztonsági auditor képesítéssel és szakmai gyakorlattal. Ennek megfelelően a közúti biztonsági auditornak képesítési bizonyítványt adó képzésen és ötévente továbbképző tanfolyamon kell részt vennie. A képzésben való részvételhez útépítési vagy közlekedési területen szerzett egyetemi (mesterfokozat) vagy főiskolai (alapfokozat) végzettségen túl, legalább öt év gyakorlati idő szükséges a tervezés vagy balesetek elemzése területén. Szakmai gyakorlatként felsőoktatási intézményben szaktárgy-oktatói, a közúti forgalombiztonsági szakterülettel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, oktatási; közúti üzemeltetői, műszaki ellenőri; közúti közlekedési hatósági, illetve közúti tervezői, beruházói területen végzett tevékenység vehető figyelembe.

A közúti biztonsági auditori tevékenységet folytató személyekről, valamint azon személyekről, amelyek tekintetében a tevékenység folytatását megtiltotta, a területi mérnöki kamara ( a továbbiakban: kamara) egységes nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza.

A kamara az engedélyét visszavonja és ezzel egyidejűleg törli a névjegyzékből azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét ötévenként nem igazolja. Az igazolást az engedély lejárta előtt legalább egy hónappal kell benyújtani. A közúti biztonsági hatásvizsgálat, a közúti biztonsági audit, az üzemeltetett úthálózat közlekedésbiztonsági rangsorolása, valamint a közúti biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokat a közúti biztonsági auditor nyilvántartásban szereplő közúti biztonsági auditor vagy olyan szakértői csoport végezheti, amelynek legalább egy tagja a közúti biztonsági auditor nyilvántartásban szereplő közúti biztonsági auditor. Egyben rögzíti a rendelet, hogy közúti biztonsági auditálást 2012. december 31-ig útépítési vagy közlekedési területen szerzett egyetemi (mesterfokozat) vagy főiskolai (alapfokozat) végzettséggel és legalább öt év szakmai gyakorlati idővel rendelkező személy is végezhet.

Garanciális szabályként mondja ki a kormányrendelet továbbá, hogy

  • a közúti biztonsági auditor, valamint a szakértői csoport bármely tagja nem vehet részt az érintett infrastrukturális projekt engedélyezési és kiviteli terveinek készítésében, kivitelezésében vagy üzemeltetésében.
  • a közúti biztonsági auditot tervezőtől és kivitelezőtől független auditor végezheti. Függetlennek az az auditor minősül, aki az adott projektre vonatkozóan a tervezővel, kivitelezővel nem áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve a tervezőnek, kivitelezőnek nem a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója.

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, azaz 2011. szeptember 15-én lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit

  • a közúti biztonsági hatásvizsgálat és a közúti biztonsági audit tekintetében a hatálybalépését követően megkezdett tervezési, építési szakaszokra,
  • az országos főutak vonatkozásában a 2014. január 1-je után indult építési engedélyezési eljárásokban,
  • a 10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnagyságnál nagyobb forgalmú közutak vonatkozásában a 2015. január 1-je után indult építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

Egyben rögzíti a kormányrendelet, hogy a közúti biztonsági hatásvizsgálatot és az engedélyezési tervek közúti biztonsági auditálását nem kell elvégezni azon projektek esetében, amelyre 2010. december 18-ig építési engedély iránti kérelmet nyújtottak be.

Forrás: integratorforum.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes