A vállalkozásokat a teljesítményadatokon alapuló vállalatgazdálkodás alapelvek segítik a recesszió idején

Az Oracle és a Quocirca új felmérése szerint a vállalkozások elismerik a pénzügy szerepét a teljesítmény nyomon követésében minden működési területen, azonban az érdekelt felek bevonása még mindig alacsony szintű.

· Az Oracle a teljesítményadatokon alapuló vállalatgazdálkodásról szóló, „Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Index II” című tanulmánya azt vizsgálja, hogyan haladnak a vállalkozások a kiváló gazdálkodás irányába. A Quocirca elemzőcsoport által végzett felmérésben az Oracle EPM Index II azt értékeli, hogy az európai és észak-amerikai vállalatok mennyire képesek összekapcsolni az irányítási folyamatokat az információs rendszerekkel annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjanak üzleti teljesítményükről.

· Egy 0-tól 10-ig terjedő skálát véve alapul az összes vizsgált országra vonatkozó átfogó index az első jelentésben mért 5,13-ról 7,04-re ugrott, ami 38%-os növekedést jelent. Ez a növekedés a teljesítménygazdálkodás terén tapasztalt magabiztosság javulását tükrözi minden földrajzi régióban, mindenféle méretű szervezetnél és minden szinten.

· A teljesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó magabiztosság ilyen szintű növekedését az Oracle a világgazdasági helyzetnek tulajdonítja. Az első EPM Indexszel kapcsolatos felmérést 2009 januárjában készítették el, amikor a vállalkozásoknak az egyre romló gazdasági kilátásokkal kellett szembenézniük. A működési hatékonyság ebből következő értékelése kiemelte az integráció hiányát és a fő üzleti területek közötti információcsere gyenge minőségét.

· Anélkül, hogy bármilyen lényeges javulást jelezne, az Oracle EPM Index II erőteljesebb teljesítménye azt mutatja, hogy a vállalkozások többsége magabiztosabban képes kezelni az ilyen hiányosságokat.

  • Az első jelentéshez hasonlóan az Oracle EPM Index II felmérésben is 800 vállalati döntéshozót kértek fel Európában és Észak-Amerikában, hogy értékeljék vállalkozásukat a folyamatok hatékonysága, valamint az adatok pontossága alapján, a következő hat, egymástól függő területen: az érintettek bevonása, piaci modell, üzleti modell, üzleti terv, üzleti működés és üzleti eredmények.
  • Amellett, hogy a gazdálkodás kiválósága irányában tett lépések terén nőtt a magabiztosság, az EPM Index II tanulmányban vizsgált hat kulcsterület eredményei arra világítottak rá, hogy a vállalkozások:

o egyre inkább elfogadják a teljesítményalapú vállalatgazdálkodás alapelvei betartásának szükségességét,

o jelentős fejlődést tapasztalnak a stratégiai tervezés és a jelentéstételi folyamatok terén,

o túlságosan befelé koncentrálnak az érintett felek szerteágazó elvárásainak rovására, és a működési területeik között viszonylag alacsony szintű az integráció,

o a növekedés ösztönzése érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ügyfelek lojalitására az új termékekkel, szolgáltatásokkal vagy földrajzi területekkel szemben, valamint

o mára általában véve elismerik a Business Intelligence megoldások mint kulcsfontosságú jelentéstételi eszköz fontosságát.

· Frank Buytendijk, az Oracle vállalati teljesítménymenedzsmentért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az Oracle EPM Index II eredményei rávilágítottak, hogy a vállalkozások magabiztosabban kezelik korunk gazdasági szférájának új realitásait. Az index javulása nem utal lényeges fejlődésre, de ez az újra felfedezett magabiztosság megteremti a valós fejlődési lehetőség előfeltételeit. Ha azt nézzük, hogy a költések növekedését a fogyasztói bizalom erősödése előzi meg, a teljesítmény terén tapasztalt magabiztosság javulását minden bizonnyal új projektek és jobb munkamódszerek követik majd. A pénzügyi részlegek azzal töltötték a 2009-es évet, hogy helyreállítsák a hibás folyamatokat és információáramlásokat. Az Oracle EPM Index II tanulmány megállapításai arra világítanak rá, hogy a vállalkozások most már jobban megértik a kulcsfontosságú irányítási folyamatok integrálásának szükségességét.”

A felmérés legfontosabb eredményei

Az EPM alapelveinek elfogadottsága a vállalkozások körében

· Az Oracle EPM Index II azt mutatja, hogy a vállalkozások már jobban elfogadják a szoros integráció szükségességét, továbbá átfogó képet nyújt a teljesítményalapú vállalatgazdálkodást támogató hat folyamatról, valamint a gazdálkodás kiválósága irányában tett lépésekről.

o A társaságoknak közel az egyharmada most úgy véli, hogy a hat folyamat összekapcsolódik, és integrált megközelítést igényel (korábban csak egyötödük gondolta így).

o Korábban a vállalkozásoknak több mint egynegyede vélte úgy, hogy a hat folyamatot külön-külön is lehet kezelni. Ez az arány most 5% alá csökkent.

· Buytendijk szerint „azokban az országokban, ahol következetesebben figyelnek az összes EPM-folyamatra – amit a hat alindex közötti alacsony szintű eltérések jeleznek –, általában véve jobb az átfogó teljesítmény. A szervezeteknek figyelmet kell szentelniük a gazdálkodás kiválóságát eredményező összes kritikus folyamatra annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjanak alkalmazkodni a folyamatosan alakuló gazdasági és piaci körülményekhez, illetve a legtöbbet tudják kihozni ezekből.”

Bizalom a stratégiai tervezésben és a beszámolásban

· Az Oracle EPM Index II rávilágít, hogy a vállalkozások jelentős fejlődést tapasztalnak a stratégiai tervezés és a jelentéstételi folyamatok terén.

o Az EPM Index II átfogó értékeinek legnagyobb arányú növekedése az üzleti terv területén tapasztalható (44%). Ebben az esetben azt mérték fel, hogy a vállalkozások az üzleti tervek összeállítása során mennyiben tudnak reagálni a változó működési és piaci feltételekre. A másik ilyen arányú fejlődés a piaci modellezés terén mutatkozik (40%). Ennek keretében azt vizsgálták, mennyire képesek a szervezetek teljes mértékben felismerni és ily módon hasznosítani az adott szektorban elfoglalt pozíciójukat és a változó piaci dinamikát.

o Abszolút értékben számítva az üzleti eredmények indexének (Business Results Index) 7,32-es értéke az eddigi legerősebb teljesítmény, ami tükrözi azt a fokozódó nyomást, hogy megbízható jelentést kell készíteni a tényleges eredményekről.

  • Buytendijk erről így nyilatkozott: „Az üzleti tervek indexe (Index for Business Plan) jelentősen javult: az első jelentésben tapasztalt átlag alatti szintről átlag felettire növekedett. Ez kiemeli azt, hogy a vállalkozások hogyan fordítanak nagyobb figyelmet a rendelkezésre álló erőforrásaik lehető legjobb kihasználására az üzleti tervezés során. A jobb piaci modellezési index (Index for Market Model) szintén azt emeli ki, hogy a vállalkozások nagyobb hangsúlyt helyeznek a hatékonyabb tervezésre – a cégek nagyobb szigorral szemlélik a lehető legjobb lehetőségek beazonosításának, a versenyképesség megkülönböztető jegyei meghatározásának és végső soron a versenyelőny megteremtésének folyamatát.”

Az érdekelt felek szem elől tévesztése – A vállalkozások túlságosan a belső folyamatokra koncentrálnak, nincs integráció

· Ugyanakkor az Oracle EPM Index II egyéb megállapításai rávilágítanak, hogy a vállalkozások még mindig túlságosan a belső folyamatokra koncentrálnak, és alacsony szintű az integráció a működési területek között:

o Az érintettek bevonása, vagyis a vállalati stratégia és a fő érintettek (munkavállalók, ügyfelek, beszállítók, szabályozószervek, a társadalom, befektetők) érdekeinek összekapcsolása terén romlott a helyzet, ami a mutatókat és az átlagot illeti.

o Bár összességében mindegyik index jelentős javulást mutatott az előző ciklushoz képest, az indexek közötti eltérés megnőtt, ami arra utal, hogy szemmel láthatóan kevés hangsúlyt fektetnek az üzleti területek integrációjára az átfogó teljesítmény javítása érdekében.

  • Buytendijk szerint „úgy tűnik, a szervezetek pénzügyi részlegein még mindig túl nagy hangsúlyt kapnak a belső üzleti ügyek. A társaságok hosszú távú egészséges gazdálkodása érdekében a cégeknek igényelniük kellene az érintett felektől az üzleti teljesítmény javításához való hozzájárulást, ami kulcsfontosságú lenne az elvárásaik teljesítésénél. Azokban az országokban tapasztaltuk a legnagyobb fejlődést a gazdálkodás kiválósága terén, ahol a legnagyobb figyelmet fordították az érintette felekre (pl. Franciaország és Németország).”

A növekedés ösztönzésében nagyobb figyelmet kap az ügyfelek lojalitása

  • Az üzleti modellezés indexe (Business Model Index) rávilágít, hogy a növekedés ösztönzése érdekében nagyobb hangsúlyt kapott az ügyfelek lojalitása. Bár még mindig az új ügyfelek megnyerése a legfontosabb, ha összevetjük, hogy a recesszióból való kilábaláskor a társaságok mire koncentrálnak majd a növekedés ösztönzése érdekében, látható, hogy elmozdulás történt az új termékektől és szolgáltatásoktól (az első jelentésbeli második és harmadik helyről a harmadik és a negyedik helyre kerültek az EPM Index II-ben) az ügyfél-lemorzsolódás csökkentése felé (ez a negyedik helyről a másodikra ugrott).
  • Buytendijk erről az alábbiakat mondta: „Az ügyfél-lemorzsolódás csökkentése sokkal nagyobb prioritást kapott, jelezve, hogy a vállalkozások inkább azt kívánják maximalizálni, amivel már rendelkeznek, és nem akarnak túl sokat befektetni olyan magasabb kockázatú tevékenységekbe, mint az új termékek/szolgáltatások vagy az új földrajzi területek megszerzése. Bár fontosságuk összességében még mindig növekszik, az új földrajzi helyek és az új csatornák még mindig lejjebb szerepelnek a szervezetek prioritási listáján.”

A Business Intelligence (BI) megoldások kulcsfontosságú jelentéstételi eszköznek bizonyul a gazdálkodás kiválósága szempontjából

· Az első jelentés erős összefüggést mutatott abban a tekintetben, hogy a szervezetek számára a BI fontos jelentéstételi eszköz-e, és hogy milyenek az átfogó indexmutatóik. Ez arra enged következtetni, hogy azok a szervezetek, amelyek felismerik a BI-ben rejlő lehetőségeket, nagyobb előrelépést tettek a kiváló gazdálkodás irányába.

· Ez a korreláció még egyértelműbb az Oracle EPM Index II esetében. Azoknál a társaságoknál, amelyek szerint a BI „fontos eszköz” vagy „a nyomon követés és a jelentéstétel egyik fő eszköze”, az átfogó mutatók jóval az átlag felett vannak (7,4 és 7,5; az az összeg, amellyel meghaladják az átlagot, durván megkétszereződött az első felmérés óta).

· Még általánosabban elmondható, hogy a BI-ben rejlő lehetőségeket és a BI-nek a kiváló gazdálkodás elérésében játszott szerepét jobban felismerték a társaságok:

o A válaszadóknak több mint a fele fontos jelentéstételi eszköznek tekinti a BI-t (az előző jelentésben szereplő egyötödhöz képest).

o Azon válaszadók száma, akik szerint a BI csupán egy költséges vizualizációs eszköz, vagy akik nem tudtak dönteni a szükségességéről, 40 százalékról 12 százalékra csökkent.

- LWp Kommunikáció -

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Rólunk | Médiaajánlat | ÁFF | Lapszemle feliratkozás | RSS
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes